En uppdatering av lösningen för att stödja en ny motivationstaxa

En uppdatering av lösningen för att stödja en ny motivationstaxa En uppdatering av lösningen för att stödja en ny motivationstaxa

Introduktion av en banbrytande motivationstaxa med hjälp av vår konsumentapp IZAR@HOME

En uppdatering av lösningen för att stödja en ny motivationstaxa

År 2020 förstärkte Brønderslev Forsyning A/S sin lösning ytterligare genom att erbjuda konsumenterna möjligheten att ladda ner IZAR@HOME gratis. Genom denna smartphoneapp delar energibolaget insikter med konsumenterna om deras förbrukningsmönster och ger dem möjlighet att ändra sina vanor och spara pengar. Förutom att IZAR@HOME erbjuder mervärde för konsumenterna, är det samtidigt ett verktyg för Brønderslev Forsyning att öka effektiviteten i sitt fjärrvärmenät.

Genom att anpassa appen definierar företaget sitt eget "användarmål" som är förenligt med dess strategi att sänka returtemperaturerna i nätverket till 30 °C eller lägre. Detta mål är synligt för konsumenterna i appen och med hjälp av enkel grafik kan de följa sin nuvarande genomsnittliga returtemperatur under de senaste 12 månaderna och se om de når målet.

 • Förbättrad energieffektivitet

  Brønderslev Forsyning A/S drar nytta av ny effektivitet i sin nätverksverksamhet

 • Ökad kundnöjdhet

  Konsumenterna kan förbättra sin returtemperatur, vilket sparar energi och pengar.

 • Introduktion motivering tariff

  Motivera konsumenterna att sänka sin returtemperatur med en banbrytande prismodell.

 • Tariffinnovation

  Tariffinnovation Tariffinnovation

  Som ett ytterligare incitament införde Brønderslev Forsyning A/S en ny "motivationstaxa" för sina kunder 2021. Tanken med denna taxa är att uppmuntra slutanvändarna att anta ett beteende som har en positiv inverkan på värmeverkets drift och totala ekonomi, samt att minska volymen vatten som pumpas genom fjärrvärmesystemet.

  Med motiveringstariffen måste konsumenter som inte använder energin i fjärrvärmevattnet i tillräcklig utsträckning och som därför är ansvariga för höga returtemperaturer i systemet betala ett tillägg på sin kWh-förbrukning på 1 % för varje grad som de överskrider den genomsnittliga returtemperaturen på 30 °C som de har som mål. Eftersom företaget enligt lag inte får göra vinst på sin nya taxa och inte har för avsikt att göra det, har det sänkt basvärmepriset för alla konsumenter, vilket innebär att alla kan dra nytta av det.

 • Konsumentåtgärder

  Konsumentåtgärder Konsumentåtgärder

  Genom IZAR@HOME erbjuder Brønderslev Forsyning A/S konsumenterna full insyn i sina förbrukningsvanor och visar tydligt om deras genomsnittliga returtemperatur ligger under tröskelvärdet på 30 °C eller inte.

  Detta skapar en win-win-situation där konsumenterna motiveras att ändra sitt konsumtionsbeteende eller optimera sitt eget uppvärmningssystem och därmed minska sina uppvärmningskostnader, vilket i sin tur leder till att fjärrvärmenätet blir effektivare. Genom att införa motivationstariffen och appen IZAR@HOME kan Brønderslev Forsyning A/S ytterligare sänka returtemperaturen i sitt fjärrvärmenät, vilket ger betydande fördelar, bland annat minskad värmeförlust i distributionsnätet, lägre kostnader för pumpning av fjärrvärmevatten, högre effektivitet i de tekniska systemen, lägre förbrukning av träflis i kraftverket och minskade totala koldioxidutsläpp för ökad hållbarhet.

  I slutändan resulterar denna innovativa användning av IZAR@HOME i ett effektivare fjärrvärmenät, samtidigt som värmeräkningarna minskar och kundnöjdheten ökar ytterligare.

 • Kundfall Brønderslev broschyr

  Kundfall Brønderslev broschyr Kundfall Brønderslev broschyr

  Mer information i vår broschyr om fallstudien Brønderslev

   Läs mer