Analiza Sieci Energetycznej: nasze rozwiązanie na bardziej inteligentne ciepłownictwo

Za pomocą systemu Analizy Sieci Energetycznej, Diehl Metering umożliwia przedsiębiorstwom ciepłowniczym usprawnienie swoich sieci bez konieczności dokonywania dużych inwestycji.

Analiza Sieci Energetycznej: nasze rozwiązanie na bardziej inteligentne ciepłownictwo Analiza Sieci Energetycznej: nasze rozwiązanie na bardziej inteligentne ciepłownictwo
Diehl Metering
Wiadomości prasowe

Za pomocą systemu Analizy Sieci Energetycznej, Diehl Metering umożliwia przedsiębiorstwom ciepłowniczym usprawnienie swoich sieci bez konieczności dokonywania dużych inwestycji. To potężne rozwiązanie przekształca istniejące dane z liczników w cenne źródło informacji, umożliwiające przedsiębiorstwom zwiększenie wydajności sieci, obniżenie kosztów i wzrost zadowolenia klienta.

Działanie systemu Analizy Sieci Energetycznej opiera się na sieci stacjonarnej połączonej z inteligentnymi ciepłomierzami i czujnikami przepływu, które regularnie dostarczają danych o poszczególnych budynkach, indywidualnym zużyciu i sieci ciepłowniczej jako całości. Wszystkie te informacje są następnie przesyłane do programu odpowiedzialnego za przetwarzanie danych IZAR@NET 2, przeznaczonego do instalacji na serwerze dostawcy ciepła, lub do PORTALU IZAR PLUS, jeśli użytkownik zdecyduje się na rozwiązanie typu oprogramowania jako usługa (SaaS).

Program interpretuje dane i prezentuje analizy na czytelnym pulpicie, który zawiera przydatne informacje oraz alarmy ostrzegające dostawcę o anomaliach w sieci ciepłowniczej. Ponadto, nasze oprogramowanie IZAR oferuje obsługę wielu mediów i czujników, umożliwiając połączenie różnych obszarów działalności przedsiębiorstwa w ramach jednej platformy. Dostawcy energii mogą również nawiązać z nami współpracę w ramach naszej nowej usługi planowania sieci IoT, umożliwiającej stworzenie zrównoważonej, przyszłościowej sieci, spełniającej indywidualne wymagania klienta.

System Analizy Sieci Energetycznej składa się z wielu narzędzi, z których każde pomaga stworzyć przejrzysty obraz sieci dystrybucyjnej.

  • Inteligencja Rozproszona umożliwia dostawcom energii identyfikację wysokich temperatur powrotu, potencjalnie spowodowanych przez źle wyregulowane systemy grzewcze, przewymiarowane komponenty grzewcze lub niekorzystne schematy ogrzewania. Dla każdego ciepłomierza monitorowane są różne parametry systemu, takie jak temperatura powrotu i jej rozpiętość (Delta T), które są przekształcane w wykresy pozwalające dostawcom na precyzyjne określenie miejsc występowania anomalii i szybkie rozwiązanie problemów leżące u ich podstaw.

  • System Inteligentnego Wykrywania Wycieków gromadzi dane z czujników przepływu i ultradźwiękowych ciepłomierzy SHARKY w celu stałej kontroli stanu całej sieci. W momencie wystąpienia anomalii, licznik wysyła alarm z informacją o lokalizacji i charakterze problemu. System można łatwo dostosować - alarmy o wyciekach mogą być przekazywane również odbiorcom, co może przyczynić się do wzrostu zadowolenia klienta.

  • Optymalizator Dystrybucji Ciepła pomaga dostawcom energii cieplnej w identyfikacji strat ciepła spowodowanych takimi problemami jak starzejące się rurociągi lub nieodpowiednia izolacja. Poprzez stałe monitorowanie temperatury przepływu w wielu punktach sieci jednocześnie, system potrafi z bardzo dużą dokładnością określić temperaturę panującą wewnątrz rur. Używając oprogramowania IZAR, dostawcy ciepła mogą zdefiniować własne progi alarmowe i natychmiast otrzymywać powiadomienia o pierwszych objawach utraty ciepła w sieci.  

  • Analiza Sprawności Kotła to rozwiązanie pozwalające na porównanie energii doprowadzonej do kotła w wyniki spalania  gazu z energią cieplną zarejestrowaną przez ciepłomierze SHARKY. Następnie obliczana jest procentowa sprawność kotła w stosunku do tej deklarowanej przez producenta, dzięki czemu przedsiębiorstwa mogą monitorować wydajność kotła w długim okresie czasu i optymalizować koszty jego eksploatacji.

  • Warstwy Mapowe zapewniają dostawcom energii cieplnej jasny przegląd sieci, umożliwiając wizualizację dokładnej lokalizacji geograficznej różnych urządzeń i punktów końcowych liczników,  oraz precyzyjne wskazać miejsca, w których należy interweniować.

  • Wirtualne Bliźniaki to rozwiązanie pozwalające na tworzenie wirtualnych liczników poprzez zbieranie danych z wielu sąsiadujących urządzeń, a następnie obliczanie wartości zużycia dla danego budynku, grupy budynków lub dowolnego fragmentu sieci. W ten sposób dostawcy ciepła mogą jeszcze dokładniej monitorować ogólną efektywność energetyczną sieci i identyfikować dalsze możliwości redukcji kosztów.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom, system Analizy Sieci Energetycznej uzupełnia infrastrukturę ciepłowniczą wyposażoną w ciepłomierze Diehl Metering i czujniki przepływu o nowe możliwości. Rozwiązanie wykorzystuje bogactwo danych zebranych z sieci, aby dostarczyć unikalnych i użytecznych informacji. Dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, stanowi to przystępny sposób na osiągnięcie znaczącego wzrostu wydajności, optymalizacji kosztów i zwiększenia zadowolenia klientów. Pomaga również w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju zarówno dla przedsiębiorstwa, jak i dla społeczności, której ono służy. Dzięki opracowanemu przez siebie systemowi Analizy Sieci Energetycznej, Diehl Metering wypełnia swoje zobowiązanie zapewnienia zrównoważonej przyszłości dla wszystkich ludzi na całym świecie.