Støvring - Fixed Network

Støvring - Fixed Network Støvring - Fixed Network

Overgang til smart fjernvarme

Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. er en typisk dansk fjernvarmevirksomhed. Forsyningen er offentligt ejet og leverer fjernvarme til den lille by Støvring. Gennem sit 64 km store netværk af hovedledninger betjener det mere end 2.600 husstande. Forsyningen har sit eget termiske kraftværk, der har en unik arkitektur, og bruger tre gasmotorer til at producere elektricitet og 65.000 MWh varme årligt.

For Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. er miljøhensyn en prioritet. I Europa udgør opvarmning og køling 51% af det samlede energiforbrug, hvilket genererer betydelige CO2-emissioner. Værket tog for nylig det innovative skridt med, at bygge Danmarks største varmepumpe, til ikke længere at bruge nogen gas, kul eller olie. Diehl Meterings fastnetværksløsning og den banebrydende nye luft-til-vand-varmepumpe gør det muligt for forsyningen at reducere sine CO2-emissioner med 80% fra 21.674 ton/år til 4.324 ton/år. Dette hjælper dem aktivt med at bidrage til den danske regerings mål om, at nå en 70% reduktion i de indenlandske C02-emissioner inden 2030.

Inden moderniseringen begyndte, var forsyningens netværk imidlertid afhængig af mekaniske varmemålere, der måtte aflæses manuelt af forbrugerne. For at opdatere systemet, blev en ny smart målerløsning designet af Diehl Metering, baseret på ultrasoniske energimålere og dataanalyse, ved hjælp af den kraftige IZAR@NET 2 software. I dag er læsning og fakturering fuldt automatiseret, og afvigelser som vandtab og ineffektiv forbrugsadfærd identificeres og løses hurtigt. Den intelligente analyse af data forbedrer desuden netværkseffektiviteten hvilket yderligere bidrager til, at reducere CO2-emissioner og adressere sektorens energiforbrugsproblemer.

 • 80% REDUKTION AF CO2-EMISSIONER

  Fastnetværksløsningen og en ny luft-til-vand varmepumpe gør det muligt for forsyningen at reducere sine CO2-emissioner markant.

 • 500.000 KR. OMKOSTNINGSBESPARELSER

  Hver grad der reduceres i returtemperatur svarer til en større omkostningsbesparelse på 500.000 kr. pr. år.

 • 10 M³ REDUKTION AF VANDTAB PR. DAG

  Vandtab er reduceret i netværket og i husholdninger fra 15 m³/dag til 5 m³/dag.

 • ØG ENERGI EFFEKTIVITET TIL STØRRE BÆREDYGTIGHED

  ØG ENERGI EFFEKTIVITET TIL STØRRE BÆREDYGTIGHED ØG ENERGI EFFEKTIVITET TIL STØRRE BÆREDYGTIGHED

  Målet med projektet var at øge energieffektiviteten til en mere bæredygtig varmeforsyning og forbedre driftseffektiviteten i det omfattende rørnetværk.

  Forud for løsningen brugte Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. mekaniske varmemålere. Disse var afhængige af en postkortprocedure for at transmittere måleraflæsninger. Forbrugerne skulle selv aflæse målerværdierne, skrive dem på kortet og sende det med posten. Målerens data blev derefter indtastet manuelt i faktureringssystemet af ansatte på forsyningen. Hele processen var tids- og ressourcekrævende, samt meget modtagelig for menneskelige fejl.

  Derudover blev Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. gentagne gange konfronteret med dyre vandtab - i gennemsnit 15 m³ pr. dag. Forbrugerne var nødt til at håndtere lækager og rørbrud i deres hjem. Hvis de ikke opdages i tide, kan disse forårsage store skader på bygningerne. Problemet blev forværret af det faktum, at de mekaniske varmemålere, hvoraf mange var dateret tilbage til 1992, ikke var udstyret med integreret kommunikation. Dette betød, at forbrugsdata ikke automatisk kunne transmitteres, hvilket gjorde rettidig registrering af lækager næsten umulig.

  Endvidere betød forældet isolering i rørsystemet, at Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. kontinuerligt tabte energi, hvilket resulterede i højere driftsomkostninger og lav energieffektivitet i hele varmenetværket. Da de mekaniske målere ikke var i stand til at tilvejebringe ajourførte aflæsninger af temperaturforholdene i distributionsnetværket, var forsyningen ikke i stand til effektivt at kontrollere frem- og returtemperaturerne. Dette resulterede i ugunstige (lave) temperaturspredninger og høje returtemperaturer, hvilket øgede omkostningerne yderligere.

 • SMART AMR INFRASTRUKTURLØSNING MED SHARKY 775 ULTRASONIC ENERGI MÅLERE.

  SMART AMR INFRASTRUKTURLØSNING MED SHARKY 775 ULTRASONIC ENERGI MÅLERE. SMART AMR INFRASTRUKTURLØSNING MED SHARKY 775 ULTRASONIC ENERGI MÅLERE.

  I samarbejde med Diehl Metering, implementerede Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. en omfattende smart målerløsning. De gamle mekaniske varmemålere blev erstattet af i alt 3.065 SHARKY 775 ultralydsenergimålere. Derudover var SHARKY FS 473 ultralyds flowsensorer monteret i returledningen i hvert hus for, at give forbrugerne fordelen ved intelligent lækagebeskyttelse.

  Ved hjælp af et integreret radiomodul er ultralydsmålerne klar til automatisk aflæsning umiddelbart efter installation. Permanent installerede modtagere indsamler regelmæssigt data, registreret af SHARKY 775 målere, inklusive frem- og returtemperaturer, gennemstrømshastighed, energiforbrug og lækage alarmer. Den optimerede omkostningseffektive placering af antenner på strategiske steder, f.eks. på skorstenen i en højere bygning, sikrer en pålidelig overførsel af alle data.

  De registrerede data videresendes automatisk til IZAR@NET 2 Meter Data Management Software (MDM), der er installeret på Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Softwaren giver ikke kun forsyningen central overvågning af dets distributionsnetværk; det kommunikerer også med virksomhedens faktureringssystem, så det automatisk kan fakturere forbrug på foruddefinerede datoer.

  SHARKY 775 målerne i fremløbsrøret er tilsluttet SHARKY FS 473 ultralydsstrømssensorer, hvilket giver dem mulighed for automatisk at registrere og sammenligne strømningshastigheder i frem- og returløbsrørene. Hvis en værdi afviger fra et foruddefineret interval, aktiverer ultralydsenergimåleren en lækage alarm. Dette betyder, at et rørbrud kan detekteres inden for kun 90 sekunder. Systemet identificerer også lave strømningshastigheder forårsaget af andre kilder, såsom en dryppende radiator.

  Ved hjælp af IZAR@NET 2 har Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a adgang til alle måledata inklusive frem- og returtemperatur til mere detaljerede analyser. Takket være analysefunktionen på MDM-softwaren vises forskellen mellem frem- og returtemperatur (spredning) for hver SHARKY 775 måler, vægtet med energiforbruget. Ugunstige lavtemperaturspredninger kan registreres automatisk og hurtigt.

 • FORBEDRET REAKTIVITET, REDUCERET VANDTAB OG ØGET KUNDETILFREDSHED.

  FORBEDRET REAKTIVITET, REDUCERET VANDTAB OG ØGET KUNDETILFREDSHED. FORBEDRET REAKTIVITET, REDUCERET VANDTAB OG ØGET KUNDETILFREDSHED.

  Takket være de smarte analysefunktioner i IZAR-software, kan vi analysere returtemperaturen for hver husstand og give skræddersyet rådgivning til forbrugerne for at hjælpe dem med at forbedre deres opvarmningsvaner.
   
  Løsningen leverer ikke kun omfattende omkostningsbesparelser; det giver os også mulighed for at øge gennemsigtigheden ved at tilbyde yderligere tjenester, såsom adgang til en webportal eller en app, der giver vores kunder indsigt i deres daglige data inklusive forbrug og temperaturer.

  Claus Haparanda, Driftsleder ,Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a

  SHARKY 775 varmemålerne leverer fuldautomatisk læsning af distributionsnetværket, hvilket gør at manuel aflæsning hører fortiden til - og det betyder, at forbrugerne ikke længere skal forespørges på forbrugsdata. Med opdaterede forbrugsdata, der automatisk overføres til virksomhedens faktureringssystem, er hele processen hurtigere, lettere og mindre modtagelig for menneskelig fejl.

  Data og alarmer fra SHARKY 775 meter analyseres af IZAR@NET 2 Meter Data Management Software. I tilfælde af rørbrud eller lækage, sendes en alarm direkte til Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. Dette giver forsyningen mulighed for at straks gribe ind og tackle vandtabet for at forhindre yderligere skader. Med Diehl Meterings omfattende AMR (Automatic Meter Reading) -løsning er vandtabet i netværket hidtil blevet reduceret fra 15 m³ pr. dag til under 5 m³ pr. dag, og yderligere optimering er allerede i gang.

  Efter at løsningen var installeret, viste det sig, at mange husstande oplevede problemer med lækager. Ved hjælp af Diehl Meterings intelligente systemløsning, kunne Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. tilbyde sine kunder en ekstra sikkerhedstjeneste i form af en lækagealarm. Så snart forsyningens ansatte bliver advaret om en lækage af IZAR-softwaren, modtager den berørte forbruger en automatisk alarm via SMS. Denne service er blevet meget godt modtaget af forbrugerne, hvilket bidrager til at øge kundetilfredsheden og forhindre bekostelige skader på boliger.

  Gennem en kontinuerlig analyse af data i IZAR@NET 2, har det lykkedes Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. at øge energieffektiviteten i sit opvarmningsnetværk. Ved hjælp af analysefunktionen i IZAR@NET 2, kan værktøjet nu hurtigt registrere uregelmæssigheder, såsom defekte varmevekslere, ugunstige indstillinger på overførselsstationer eller suboptimal forbrugeradfærd (f.eks. brug af kun et par radiatorer på den maksimale indstilling). Ved at reparere defekt udstyr og rådgive forbrugerne om ineffektive opvarmningsvaner, har Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. formået at reducere returtemperaturen og kontinuerligt øge temperaturspredningen.