Adatvédelem

Blurry image

Üdvözöljük weboldalunkon!

Köszönjük érdeklődését a Diehl Aviation Hungary Kft. adatvédelmi tevékenységével kapcsolatban.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok védelmét nagyon fontos feladatnak tekintjük és mindent megteszünk azért, hogy az Ön személyes adatait az adatvédelmi rendelkezések, különösen az EU általános adatvédelmi rendelete (GDPR) és a hatályos magyar jogszabályok szerint kezeljük.

Az alábbi adatvédelmi tájékoztatóban átfogóan kívánjuk ismertetni Önnel, hogy személyes adatait a Diehl Aviation Hungary Kft. mint adatkezelő milyen módon és feltételekkel kezeli és annak során milyen garanciákat nyújt jogainak érvényesülése érdekében.

A személyes adatok olyan információk, amelyek lehetővé teszik a természetes személyek azonosítását. Cégünk elsősorban természetes személyek nevét, születési dátumát, lakcím és levelezési cím adatait, telefonszámát, e-mail címét és IP-címét használja adatkezelései során.

A kezelt adatok álnevesítettnek (anonimnak) minősülnek minden olyan esetben, ha az érintett természetes személy a kezelt adatok alapján nem azonosított vagy többé nem azonosítható, illetve csak olyan további információ felhasználásával lehet valamely természetes személlyel kapcsolatba hozni azokat, amelyeket cégünk nem kezel. Az anonim információkra az adatvédelem elveit és szabályait nem alkalmazzuk. A jövőben törekszünk a lehető legtöbb személyes adat álnevesítésére (anonimizálására) annak érdekében, hogy csökkentsük az adatkezelésünkben érintett természetes személyek számára a személyes adataik kezelésével járó kockázatokat.

Az Adatkezelő tiszteletben tartja az Ön személyhez fűződő jogait, ezért elkészítette az alábbi tájékoztatót, amely a honlapján is elérhető.

A Diehl Aviation Hungary KFT. általános adatkezelési tájékoztatója

Jelen adatkezelési tájékoztató hatálya valamennyi természetes személyre kiterjed, akiknek az adatait az Diehl Aviation Hungary Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) kezeli, kivéve az Adatkezelő munkavállalóinak munkaviszonyával közvetlenül összefüggő adatkezeléseket. Az általános tájékoztató az Adatkezelő adatkezelési tevékenységeinek túlnyomó részét lefedi, ugyanakkor az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy speciális esetekben, kisebb számú érintettre vonatkozóan külön adatkezelési tájékoztatásokat is kiadjon.

1. Kapcsolattartók

DIEHL HUN GDPR Group

Bármilyen adatvédelemmel kapcsolatos kérdés, bejelentés esetén az Adatkezelő elsődleges kapcsolattartási pontja a Diehl Hun GDPR Group, amelynek elérhetőségei:

Adatvédelmi tisztviselő
Belső adatvédelmi koordinátor

2. Az Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Diehl Aviation Hungary Kft.
Székhely: H-4300 Nyírbátor, Ipari Park utca 9.
E-mail: info-dac-nyirbator@diehl.com
Telefon: +36 42 510-720
GPS: 47.852848 N, 22.146551 E
Cégjegyzékszám: 15-09-077796
Képviseli: Dr. Christoph Weigand CFO, Erdödy Anita Pénzügy és Kontrolling vezető, megbízott cégvezető és Dipl. Ing (FH) Christian Utz COO
Adószám: 23161371-2-15

3. Jogszabályok, elvek

Az adatkezelés során az Adatkezelő az alábbi jogszabályok
 • GDPR (általános adatvédelmi rendelet) - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről);
 • Adatvédelmi törvény - Az információs önrendelkezési jogról, és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a kapcsolódó jogszabályok;
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és végrehajtására kiadott jogszabályok;
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény;
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény;
 • a 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (155. §;
 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv").
Az adatkezelés során az alábbi alapelveket követjük:
 • Személyes adatot az Adatkezelő az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
 • Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok, az Adatkezelővel munkaviszonyban vagy megbízási jogviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

4. Fogalommeghatározások

 • „személyes adat”: A természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);
 • „különleges adat”: Ilyenek a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok;
 • „egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;
 • „érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, az álláshirdetésre jelentkező személy)
 • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;
 • „adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;
 • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében (megbízásából, utasítására és az adatkezelő döntése alapján) személyes adatokat kezel;
 • „profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;
 • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

5. Az adatkezelési tevékenységek

5.1 A honlap megtekintése:
5.1.1 Automatikusan rögzített adatok

Ha Ön megtekinti honlapunkat, automatikusan rögzítésre kerülnek eszközének (pl.: laptop, PC, telefon, táblagép) bizonyos adatai. Ilyen adatok az IP cím, a látogatás időpontja és dátuma, a felkeresett oldalak, a honlap, ahonnan a látogatás történt, a használt böngésző típusa, az operációs rendszer típusa, valamint az internet szolgáltató domain neve és címe. A rögzítésre kerülő adatokat a honlapot kiszolgáló webszerver az Ön külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a honlap megtekintése során automatikusan naplózza. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Ezeket az információkat kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítjuk, a honlap működése esetleges hibáinak javítása érdekében és statisztikai célokra.

Az adatkezelés célja: A honlap működésének ellenőrzése és statisztika készítése. Visszaélések esetén a látogatók internet szolgáltatójával és a hatóságokkal együttműködve az adatok felhasználhatók a visszaélések forrásának megállapítására is.

Az adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: A honlap megtekintésétől számított 30 nap.

5.1.2 Cookie-k (sütik) és hasonló technológiák

Mi az a cookie (süti)?

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely a számítógép vagy a mobil eszköz merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig és a későbbi látogatásokkor aktiválódik (visszajelez a webkiszolgálónak). A honlapok cookie-kat használnak azzal a céllal, hogy rögzítsék a látogatással kapcsolatos információkat (meglátogatott oldalak, az oldalakon töltött idő, böngészési adatok, kilépések stb.), illetve a személyes beállításokat, ezek azonban a látogató személyével kapcsolatba nem hozható adatok. Ez az eszköz segít a felhasználóbarát honlap kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.

Hogyan engedélyezhetem, vagy tilthatom le a cookie-kat (sütiket)?

A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, Ön egyénileg, a böngésző eszköztára segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Amennyiben semmilyen cookie-t nem kíván engedélyezni a honlapunkról, módosíthatja a webböngésző beállításait úgy, hogy értesítést kapjon a küldött cookie-król, vagy egyszerűen elutasíthat minden cookiet. Ugyanakkor bármikor törölheti a számítógépén vagy mobileszközén eltárolt cookie-kat is. A beállításokkal kapcsolatos további tudnivalókat keresse a böngésző Súgójában. Kérjük, vegye figyelembe, hogy amennyiben úgy dönt, hogy letiltja a cookie-kat, le kell mondania a honlap bizonyos funkcióiról.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása
Az adatkezelés céljai:

 • A felhasználói élmény fokozása a személyes beállítások tárolása által
 • A honlap a látogatása során a rendszer normál cookie-k segítségével beazonosítja Önt, mint egyedi felhasználót, hogy megjegyezze a nyelvi beállításait, és megjegyezze a bejelentkezési állapotát.
 1. Anonim statisztikai napló
 • Minden látogatása alkalmával a központi honlapunk elemzőszoftvere név nélküli (anonim), normál cookie-kat tárol, amelyek segítségével megtudhatjuk, hányan látogatták az oldalt, illetve, hogy milyen tartalmak és információk érdeklik őket. Minden elemzési információt név (vagy egyéb személyes adat) nélkül tárol és technikai elemzésekre használ. Így megtudhatjuk például, hogy havonta hány látogatója van az oldalnak. Látogatóink nevét azonban nem ismerjük. Az előzőekben bemutatott célra a központi honlapunk különböző szolgáltatók elemző eszközeit és a hozzájuk kapcsolódó cookie-kat használják.

Az adatkezelés időtartama:

A cookie-k két típusát különböztetjük meg: “munkamenet sütik” és “maradandó sütik”. Mindkét süti típus esetén azok addig kerülnek tárolásra a böngészőben amíg a felhasználó nem törli azokat.

 • A „munkamenet sütik” (session cookie) a számítógép, notebook vagy mobileszköz csak ideiglenesen tárolja, mindaddig, amíg Ön el nem hagyja az adott honlapot; ezek a sütik segítenek a rendszernek, hogy információt jegyezzen meg, így Önnek nem kell ismételten megadnia vagy kitöltenie az adott információt. A munkamenet sütik érvényességi ideje kizárólag a felhasználó aktuális munkamenetére korlátozódik, céljuk az adatvesztés megakadályozása (például egy hosszabb űrlap kitöltése során). A munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a látogató számítógépéről.
 • A „maradandó sütik” (persistent cookie) a honlap elhagyását követően is tárolódnak a számítógépen, notebookon vagy mobileszközön. Ezen cookie-k segítségével a honlap felismeri Önt, mint visszatérő látogatót. A maradandó sütik a kiszolgáló oldali azonosító – felhasználó összerendelés révén alkalmasak az Ön azonosítására, így minden olyan esetben, ahol a felhasználó hitelesítése elengedhetetlen – pl. webáruház, netbank, webmail – a helyes működés szükséges feltételei. A maradandó sütik önmagukban nem hordoznak személyes adatot és csak a kiszolgáló adatbázisában tárolt összerendeléssel együtt alkalmasak a felhasználó azonosítására. Az ilyen sütik kockázata az, hogy valójában nem a felhasználót, hanem a böngészőt azonosítja, tehát - nem kellő gondossággal történő használat esetén - előfordulhat, hogy valaki illetéktelenül is hozzáférhet az adott webhelyhez az eredeti felhasználó nevében.
5.1.3 Hivatkozások és linkek

Honlapunk olyan linkeket is tartalmazhat, amelyeket nem mi üzemeltetünk, csupán a látogatók tájékoztatását szolgálják. Az Adatkezelőnek nincs befolyása a partner cégek által üzemeltetett honlapok tartalmára és biztonságára, így nem is tartozik felelősséggel azokért. Kérjük, tekintse át az Ön által látogatott oldalak adatkezelési tájékoztatóját mielőtt az adott oldalon az adatait bármilyen formában megadná.

5.1.4 Facebook

Elérhetőek vagyunk a Facebookon „Diehl Aviation Hungary” és „Diehl Aviation Hungary – zártkörü dolgozói csoport” néven. A felsorolt Facebook oldalakon található üzenő falon közzétett hírfolyamra a facebook felhasználó az oldalon található „like”/„tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő híreket.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: Az Ön tájékoztatása az aktuális információkról, a termékekről, a minket érintő hírekről, valamint ismeretterjesztő cikkek, anyagok küldése.
Az adatkezelés időtartama: Híreink kizárólag addig jelennek meg az Ön hírfolyamán, ameddig azt Ön szeretné.
A Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a Facebook honlapján található adatvédelmi irányelvek és szabályzatból, a https://www.facebook.com/about/privacy/update címen kaphat.

5.1.5 Kapcsolatfelvétel

Ön bármely elérhetőségünkön kapcsolatba léphet velünk (weboldalon elhelyezett űrlapon, e-mailben, facebookon keresztül, telefonon, postai úton, személyesen). Ilyen esetben a velünk megosztott személyes adatok adatkezeléshez a hozzájárulását vélelmezzük.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a megkeresővel, és a kérdés/kérés megválaszolása, illetve megoldása.
Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása
A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, telefonszám, postai levelezési cím és egyéb az Ön kapcsolatfelvétel módjától függő személyes adat
Az adatkezelés időtartama: Az üzeneteket és az így megkapott személyes adatokat az adott kérés, kérdés vagy panasz megválaszolását követően töröljük. Amennyiben azonban adójogi vagy számviteli okokból, vagy esetleg az Adatkezelő, vagy a megkereső jogainak, érdekeinek védelme szempontjából arra szükség van, azokat archiváljuk, és – a minden esetben egyedileg vizsgált - szükséges ideig tároljuk.

5.2 Munkaerő toborzás

Az adatkezelés leírása: az adatkezelés a reménybeli új munkavállalók adatkezelésére vonatkozik mindaddig, amíg a kiválasztási folyamat tart.  A kiválasztási folyamat végeztével ez az adatkezelési cél megszűnik. A felvételt nem nyert pályázók adatait rendszereinkből töröljük, kivéve, ha Ön saját kérésére, vagy a mi kérésünkre megadja hozzájárulását személyes adatainak további kezelésére egy későbbi foglalkoztatási szerződés reményében.

Az adatkezelés célja: új munkavállalók kiválasztása és felvétele

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Ön ráutaló magatartással tett önkéntes hozzájárulása. Ráutaló magatartás, hogy Ön jelentkezett az álláshirdetésre és/vagy elküldte az önéletrajzát. Tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben a munkaerő felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.
  VAGY
 • Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait egy közvetítő cégtől kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben a munkaerő felvételi folyamat megszakad, az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, e-mail cím, pályázó által megadott személyes adatok.
Az adatkezelés időtartama:

 • Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (Pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az adatkezelésre meghatározott idő eltelt) – amelyik előbb következik be.
 • Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen, illetve az adatkezelési cél megszűnéséig (pl.: a kiválasztási folyamat lezárul, az adatkezelésre meghatározott idő eltelt – amelyik előbb következik be).
5.3 A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:

Az adatkezelés leírása: az Adatkezelő és más jogi személy között megkötött szerződés teljesítése során általában szükséges a szerződő fél (vállalat, egyéb szervezet) munkavállalóinak vagy megbízott képviselőinek, alvállalkozóinak személyes adatait kezelni a szerződés végrehajtása érdekében. A személyes adatokat vagy az Ön munkáltatója (megbízója) adja át nekünk, vagy mi szerezzük be Öntől közvetlenül.

Az adatkezelés célja: kapcsolattartás a jogi személyek közötti szerződés teljesítése érdekében, illetve az Adatkezelőnél végzett tevékenység esetében az adatkezelő biztonsági érdekeinek védelme.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az Ön hozzájárulása, abban az esetben, ha a személyes adatokat mi (az Adatkezelő) Öntől közvetlenül szerezzük be. Ezúton is tájékoztatjuk, hogy hozzájárulását bármikor visszavonhatja, ebben az esetben az adatkezelést megszüntetjük és adatait töröljük. Egyúttal felhívjuk a figyelmét, hogy ebben az esetben további kapcsolattartás, illetve munkavégzés nem lehetséges.
  VAGY
 • Jogos érdek jogalap, amennyiben adatait az Ön munkáltatójától vagy megbízójától kaptuk meg (az Adatkezelő jogos érdeke, GDPR 6. cikk (1) f) pont). Tájékoztatjuk, hogy az ilyen adatkezelés ellen bármikor tiltakozhat, ebben az esetben egyeztetünk az Ön munkáltatójával (megbízójával) és az egyeztetés alapján döntünk a tiltakozás elfogadásáról vagy elutasításáról. Elutasítás esetében élhet jogorvoslati lehetőséggel, lásd: 6.9 pont.

A kezelt személyes adat kategóriák: név, cégnév, beosztás, céges e-mail cím, céges telefonszám.
Az adatkezelés időtartama:

 • Hozzájárulás jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön a hozzájárulását vissza nem vonja vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).
 • Jogos érdek jogalap esetén: az adatkezelés addig tart, amíg Ön be nem jelenti tiltakozását az adatkezelés ellen és azt az adatkezelő elfogadja, vagy amíg az adatkezelési cél meg nem szűnik (a szerződés teljesítésre került).

A hozzájárulás visszavonásának, illetve az adatkezelés elleni tiltakozás bejelentésének módja:

A hozzájárulását, illetve tiltakozását írásban a gmb-a-dac-nyi-info-gdpr@diehl.com e-mail címre küldött elektronikus üzenetben vagy postai úton a Diehl Aviation Hungary Kft., 4300 Nyírbátor, Ipari Park u. 9. szám alatti székhelyére küldött levélben jelentheti be.

5.4 Kamerás megfigyelés

Az Adatkezelő nyírbátori telephelyén kamerás megfigyelőrendszert üzemeltet a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében. A kamerás megfigyelést a helyszínen piktogram és figyelmeztető szöveg jelzi. A kamerás megfigyeléssel kapcsolatos adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott telephelyen, a helyszínen kaphat.

5.5 Látogatók nyilvántartása

Az Adatkezelő bizonyos telephelyekre látogató személyek adatait rögzíti a személy- és vagyonbiztonság biztosítása érdekében. A látogatók nyilvántartásához kapcsolódó adatkezelésről bővebb tájékoztatást az adott telephelyeken, a helyszínen kaphat.

5.6 Automatizált döntéshozatal és profilalkotás

Az Adatkezelő nem végez automatizált döntéshozatalt és/vagy profilalkotást.

6. Az Ön jogai

Az adatkezelés kapcsán Önt az alábbiakban részletezett jogok illetik meg. Amennyiben élni szeretne jogaival, vegye fel velünk a kapcsolatot az alábbi elérhetőségek egyikén:

cím: H-4300 Nyírbátor, Ipari Park utca 9.
e-mail cím: gmb-a-dac-nyi-info-gdpr@diehl.com

Azonosítás

A kérése teljesítése előtt minden esetben azonosítanunk kell az Ön személyazonosságát. Ha nem tudjuk Önt azonosítani, sajnos nem teljesíthetjük a kérését.

A kérés megválaszolása

Az azonosítást követően írásban, elektronikusan, vagy az - Ön kérésére - szóban nyújtunk tájékoztatást a kéréssel kapcsolatban. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, mi elektronikus úton fogunk válaszolni. Természetesen ebben az esetben is van lehetősége más módot kérni.

Ügyintézési határidő

Legkésőbb a kérés beérkezésétől számított 1 (egy) hónapon belül tájékoztatjuk Önt a kérése nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további 2 (két) hónappal meghosszabbítható, amiről még az egy hónapos ügyintézési határidőn belül tájékoztatjuk Önt.

Kötelesek vagyunk Önt az intézkedés elmaradásáról is tájékoztatni az egy hónapos ügyintézési határidőn belül. Ez ellen panaszt nyújthat be a NAIH-nál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Az ügyintézés díja

A kért tájékoztatás és intézkedés díjmentes. Kivételt képez az eset, ha a kérés egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó. Ebben az esetben díjat számolhatunk fel, vagy megtagadhatjuk a kérés teljesítését.

6.1 Visszavonhatja hozzájárulását

Az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását (GDPR 7. cikk). Ilyen esetben az erről szóló értesítés kézhezvételét követően indokolatlan késedelem nélkül az Ön személyes adatait az adott adatkezeléshez kapcsolódóan.

6.2 Tájékoztatást (hozzáférést) kérhet

Ön tájékoztatást kérhet arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e (GDPR 15. cikk), és ha igen:

 • Mi a célja?
 • Pontosan milyen adatok kezeléséről van szó?
 • Kinek (kiknek) továbbítjuk ezeket az adatokat?
 • Meddig tároljuk ezeket az adatokat?
 • Önnek milyen jogai és jogorvoslati eszközei vannak ezzel kapcsolatban?
 • Kitől kaptuk az Ön adatait?
 • Hozunk-e automatizált döntést Önre vonatkozóan az Ön személyes adatai felhasználásával? Ilyen esetekben arról is kérhet tájékoztatást, hogy milyen logikát (módszert) alkalmazunk, és arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, milyen várható következményekkel jár?
 • Ha azt tapasztalta, hogy adatait nemzetközi szervezet, vagy harmadik ország (nem uniós tagállam) felé továbbítottuk, úgy kérheti annak bemutatást, hogy mi garantálja személyes adatai megfelelő kezelését?
 • Kérhet másolatot a kezelt személyes adatairól. (A további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló díjat számíthatunk fel.)
6.3 Helyesbítést kérhet

Ön kérheti, hogy javítsuk, illetve egészítsük ki az Ön pontatlanul, vagy hiányosan rögzített személyes adatát (GDPR 16. cikk).

6.4 Kérheti személyes adatai törlését

Ön kérheti, hogy töröljük az Ön személyes adatait (GDPR 17. cikk), ha:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat kezeltük;
 • a csak az Ön hozzájárulása alapján végzett adatkezelések esetén;
 • megállapításra kerül, hogy a személyes adatokat jogellenesen kezeljük;
 • uniós vagy hazai jogszabály előírja.

A személyes adatokat nem törölhetjük, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
6.5 Kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést

Ön kérheti, hogy korlátozzuk az adatkezelést (GDPR 18. cikk), ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • már nincs szükségünk a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Korlátozás esetén a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. A korlátozás esetleges feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.

6.6 Kérheti, hogy adjuk át a személyes adatait (adathordozhatósághoz való jog)

Ön jogosult arra, hogy az általunk kezelt személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja (GDPR 20. cikk), továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa – vagy kérésére – továbbítsuk, amennyiben az adatkezelés kizárólag az Ön hozzájárulásán, vagy Önnel, vagy az Ön érdekében kötött szerződésen alapul és automatizált módon történik.

Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához szükséges, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges Nem sértheti a törléshez való jogot és nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

6.7 Tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen

Ön tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen (GDPR 21. cikk), amennyiben:

 • az adatkezelés közérdekű feladat végrehajtásához vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, ideértve az ezen alapuló profilozást is.

A fenti esetekben a személyes adatokat töröljük, kivéve, ha azok kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ön akkor is tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha:

 • Az adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (ennek keretében a profilozás ellen is tiltakozhat). Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük.
 • A személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor. Ebben az esetben a személyes adatokat töröljük kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
6.8 Jogorvoslati lehetőségek
6.8.1 Panaszt tehet a NAIH-nál

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet előírásaival, úgy Ön jogosult panaszt tenni Nemzeti Adatvédelmi és Információbiztonsági Hatóságnál (NAIH).

Elnök: dr. Péterfalvi Attila
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Telefon: +36 1/391-1400
Fax: +36 1/391-1410
Web: http://naih.hu 
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

6.8.2 Bírósághoz fordulhat

Amennyiben Ön szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellentétes az Adatvédelmi Rendelet (GDPR) előírásaival és ezzel megsértették az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait, úgy Ön jogosult bírósághoz fordulni és jogainak védelme érdekében polgári peres eljárást kezdeményezni.

A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

A bírósági eljárásra az Adatvédelmi Rendeletben foglaltakon túl a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyv, Harmadik rész, XII. címében (2:51. § - 2:54. §) foglaltak, valamint az egyéb a bírósági eljárásra vonatkozó jogszabályi előírások irányadók.

6.8.3 Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével kárt okoz, vagy az érintett személyiségi jogát megsérti, az Adatkezelőtől sérelemdíj követelhető. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

7. Adatbiztonság

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy figyelembe véve a tudomány és technológia mindenkori állását, a megvalósítás költségeit, továbbá az adatkezelés jellegét, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett kockázatokat a megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket valósítsunk meg annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantáljuk.

A személyes adatokat mindig bizalmasan, korlátozott hozzáféréssel, titkosítással és az ellenálló képesség lehetséges maximalizálásával, probléma esetén a visszaállíthatóság biztosításával kezeljük. Rendszereinket rendszeresen teszteljük a biztonság garantálása érdekében.

A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor figyelembe vesszük az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek.

Megteszünk mindent annak biztosítása érdekében, hogy az irányításunk alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező személyek kizárólag a mi utasításunknak megfelelően kezelhessék az említett adatokat, kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog kötelezi őket.

8. Adatfeldolgozók

 

Az egyes adatkezeléseknél a következő adatfeldolgozókat vesszük igénybe:

Tevékenység

Cégnév (név)

Székhely

Üzemorvos/munkaalkalmassági vizsgálat (Nyírbátor)

SALIS Praxis (Dr. Soós Zoltán üzemorvos)

4400 Nyíregyháza, 

Szent István u. 59.

Üzemorvos/munkaalkalmassági vizsgálat (Debrecen)

GyógyÁszok Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (Dr. Sárkány Csaba üzemorvos)

4031 Debrecen,

Nyugati u. 5-7.

Munkaruhák kezelése

"ER-VO TEAM" Tisztítási, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

4337 Jármi, Kossuth út 37/b

Biztonsági szolgálat/személy- és vagyonvédelem

Securitas Biztonsági Szolgáltatások Magyarország Kft.

1146 Budapest,

Hermina út 17. 9. emelet

Facebook hirdetésekkel kapcsolatos PR szolgáltatás

Start-Hang PR Ügynökség Kft.

4029 Debrecen,

Szappanos utca 27.

Pályázók Önéletrajz kezelése továbbítása HR osztály-felé

INT-Solution Üzleti Tanácsadó Kft.

4400 Nyíregyháza,
Kossuth tér 6-7. 2. emelet

Álláspályázók önéletrajzainak kezelése, továbbítása a Debreceni részlegnek

Trenkwalder Kft.

1132 Budapest,

Váci út 22-24.

WestEnd Business Center Irodaház 3. emelet

Munkavédelmi cipő beszállító

Adix-Trade Kft.

4400 Nyíregyháza, Tiszavasvári utca 17.

Targonca tanfolyam, vizsgáztatás szervezése

HORLUX Oktatási és Szolgáltató Kft

4700 Mátészalka,

Kórház utca 54/B.

IT rendszer karbantartás

PergerCom Kft. (Perger Imre EV.)

4400 Nyíregyháza, 

Nád út 17/b.

Telekom/mobiltelefon flotta és vonalas szolgáltatások

Magyar Telekom Nyrt.

1013 Budapest,

Krisztina krt. 55.

Magyar Posta / postai szolgáltatások

Magyar Posta Zrt.

1138 Budapest,

Dunavirág utca 2-6.

 

 

Tevékenység

 

Cégnév (név)

 

Székhely

Futárszolgálat (DPD)

DPD Hungária Futárpostai, Csomagküldő Szolgáltató Kft.

1158 Budapest,

Késmárk utca 14. B. ép.

Futárszolgálat (TNT)

TNT Express Hungary Kft.

1185 Budapest II. Logisztikai központ - Irodaépület,

BUD Nemzetközi Repülőtér

283. ép.

Futárszolgálat (GLS)

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi,

GLS Európa utca 2.

Munka- és tűzvédelem, ADR szaktanácsadás

Szalkavéd Szolgáltató Kft.

4700 Mátészalka,

Tél út 2.

GDPR tanácsadás, adatvédelmi tisztviselő szolgáltatás

IdeSol Security Kft.

(dr. Fonyó Gyula – adatvédelmi tisztviselő)

1213 Budapest,

Csipkerózsa u. 1.

 

9. Adattovábbítás

Az Adatkezelő nem továbbít személyes adatokat az Európai Unió tagállamain kívüli harmadik országokba és/vagy nemzetközi szervezetek részére, kizárólag a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban jelzett adatfeldolgozók és adatkezelők felé továbbítjuk az Ön személyes adatait.

Másik nyelv