IMS i Certyfikaty

IMS i Certyfikaty IMS i Certyfikaty

Do pomyślnej realizacji naszej strategii i jej urzeczywistnienia potrzebne jest wspólne zaangażowanie pracowników i liderów. Gdy zachęcamy naszych pracowników do podejmowania własnych decyzji, rola naszych liderów zmienia się w pomaganie im w rozwijaniu ich potencjału.

Dr. Christof Bosbach, dyrektor generalny Diehl Metering 

Nasz Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ)

Naszą wizję i misję urzeczywistniamy, przestrzegając światowych standardów w dziedzinie metrologii, jakości, zdrowia, bezpieczeństwa, bezpieczeństwa informacji, ochrony środowiska i zapobiegania zanieczyszczeniom.

Przede wszystkim Zarząd Oddziału i właściciele procesów zapewniają, że wszyscy pracownicy:

  • Stosują się do postanowień IMS i powiązanej dokumentacji;
  • Stosują najlepsze praktyki zawodowe, aby utrzymać jakość swojej pracy;
  • Zapewnienie zgodności z typem produkowanych i instalowanych produktów (metrologia prawna, ATEX, kontakt z wodą pitną...)
  • Mają zakazane modyfikowanie przepisów
  • Zapewniają uczciwość i lojalność we wszystkich działaniach komercyjnych (bezstronność, odrzucenie przekupstwa, wolna konkurencja, przejrzystość relacji i ochrona własności intelektualnej)
  • Zmniejszają wpływ produktów i działań na środowisko
  • Przyczyniają się do lepszego stosowania zasad BHP poprzez poprawę warunków pracy
  • Upewniają się, że działania lobbingowe nie osłabiają postępów w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju

Dążą również do doskonałości w metrologii prawnej poprzez akredytację ISO 17025 naszego laboratorium wzorcującego. Drogi do doskonałości nigdy się nie kończą.

Polityka ZSZ

Certyfikaty